Henkilöstöliikunta

HENKILÖSTÖLIIKUNTA
Tule mukaan 27.10. henkilökunnan liikuntapäivän viettoon yksin tai yhdessä perheen kanssa. Lisätietoja tapahtumissa.

Yliopisto tarjoaa henkilöstölleen monenlaisia liikkumismahdollisuuksia. Henkilökunnalla on omia ryhmäliikuntatunteja ja kursseja. Lisäksi henkilökunta voi osallistua myös muille ryhmäliikuntatunneille ja kursseille. Muut kuin henkilökunnan tunnit edellyttävät liikuntamaksun maksamista.

Yliopistoliikunta tarjoaa tällä hetkellä henkilöstölle mm.

  • ilmaisia ryhmäliikuntatunteja
  • n. 50 ryhmäliikuntatuntia ja 40 palloiluvuoroa maksullisella liikuntatarralla
  • maksullisia kursseja
  • mahdollisuuden käyttää Liikunnan kuntosalia omalla henkilöstön vuorolla (sali on muulloin­kin henkilökunnalle ilmainen)
  • mahdollisuuden varata maksullinen oma liikuntasalivuoro sekä kesällä lisäksi tennis- tai urheilu­kenttävuoro
  • liikuntaneuvontaa
  • auttaa henkilökunnan omien hyvinvointi- ja liikuntatilaisuuksien järjestelyissä

Lisäksi yliopistoliikunta tukee henkilökunnan uintia uimahallissa sekä arkiaamuisen että parina muuna ajankohtana.

Tervetuloa mukaan!

 

YLIOPISTOLIIKUNNAN LIIKUNTA- JA HYVINVOINTIKYSELY

(Tiedonjyvä: Liikunta lisää hyvinvointia)

Yliopistoliikunnan helmikuussa teettämään Henkilöstön liikunta- ja hyvinvointikyselyyn vastasi 442 henkilöä, joista 76 % oli naisia. Vastaajista kolmannes oli käyttänyt säännöllisesti kaksi tuntia työajas­taan liikuntaan ja kolmannes epäsäännöllisesti. Kun etuus poistettiin vuoden 2017 alusta, uskoi moni tämän vaikuttavan heikentävästi omaan työmotivaatioonsa, jaksamiseensa ja työkykyynsä. Kyselys­sä pyydettiin kertomaan näiden liikuntaan käytettyjen tuntien merkityksestä, jolloin yli 40 % vastan­neista totesi liikuntaan käytetyillä tunneilla olleen suuri merkitys. Kysely paljasti myös sen, että kahden tun­nin käyttö liikuntaan oli evätty jo ennen vuotta 2017 monissa yksiköissä eli henki­löstö oli ollut eriarvoisessa asemassa. Monen vastaajan mielestä yliopiston imago työnantajana ja houkuttelevana työpaikkana heikkeni huomattavasti ja moni koki, ettei työnan­taja enää ollut kiinnostunut henki­löstön hyvinvoinnista ja sen tukemisesta.

Liikunta- ja hyvinvointikyselyyn vastanneista suurin osa liikkui terveytensä kannalta riittävästi, mutta joka viidennen vastaajan liikkuminen oli vähäistä. Suurin syy vähäiseen liikkumiseen oli ajan puute muun muassa perhetilanteesta johtuen. 

70 % henkilökunnasta oli käyttänyt yliopistoliikunnan palveluja viimeisen vuoden aikana. Joka neljäs oli osallistunut yliopistoliikunnan ryhmäliikuntatunneille, puolet oli osallistunut yliopistoliikunnan tapahtumiin ja joka viides oli osallistunut yliopistoliikunnan kursseille tai käyttänyt henkilökunnan omaa liikuntavuoroa. 

35 % henkilöstöstä liikkui mielellään ulkona ja moni halusi tehdä tämän omatoimisesti ja yksin. Vas­taajista 22 % käytti mielellään kampusalueen liikuntatiloja. Vähiten henkilökuntaa kiinnos­ti käyttää JAMKin Rajakadun liikuntasalia, sillä liikuntapaikan haluttiin olevan lähellä työpaikkaa tai kotia.

Henkilöstö oli tyytyväinen yliopistoliikunnan palveluihin. Henkilökunnan ilmaisiksi ryhmäliikuntatunneiksi toivottiin juuri niitä tunteja, joita oli tarjolla. Henkilöstön kurssitoiveetkin kohdistuivat niihin kursseihin, joita yliopistoliikunnan ohjelmassa on tarjolla vuosittain. Henkilökun­nan palautteesta ei noussut esiin mitään tiettyä lajia, mutta erityisen paljon toivottiin lisää ulkolii­kuntaa muun muassa retkeilyn muodossa. Yliopistoliikunnan palveluja henkilökunta käytti mieluiten maanan­taista torstaihin klo 16-18.

Henkilökunnalle ehdottomasti tärkein informaatiokanava, josta tietoa yliopistoliikunnan toiminnasta saatiin, oli viikoittainen henkilöstökoulutus- ja liikuntatiedote. Kaikkein vähiten tietoa saatiin työter­veyshuollosta tai sitä haettiin yliopistoliikunnan ja korkeakoululiikunnan facebook-sivuilta.

Jokainen voi itse vaikuttaa arkiliikkumiseensa ja vastauksissa tulikin esille se, että liikkumisen lisää­minen oli monesti kiinni omasta itsestä.  Työnantajalta toi­vottiin sähköpöytiä, vaatteiden kuiva­tustiloja ja suihkuja sekä taukoliikuntaa jokaiseen yksikköön. Yli 40 % vastaajista toivoi, että työajasta voisi käyttää kaksi tuntia viikossa liikuntaan mikä oli ollut mahdollista lukuisia vuosia aina vuoden 2017 alkuun asti. Kahden tunnin palauttaminen tukisi vas­taajien mielestä yliopiston tavoitetta hy­vinvoivasta ja halu­tusta työyhteisöstä. 

Osallistuneiden kesken suoritetussa arvonnassa yliopistoliikunnan lahjakortin tai aktiivisuus­mittarin voittivat Jenni Arovaara, Minttu Haapanen, Minna Jokinen, Pauliina Tarvainen ja Tuija Viir­ret.

Kyselyn koko raportti (pdf).

PYÖRÄILYN KILOMETRIKISA

Pyöräilyn kilometrikisa poljetaan 1.1.-28.2.2018. Tule mukaan tähän leikkimieliseen kisaan Jyväskylän yliopiston joukkueeseen joukkuekoodilla "Yliopistoliikunta".  Lisätietoa tapahtumat -sivulla.

LIIKUNTAPÄIVIÄ TULOSSA

Lisätietoja Tapahtumat ja kisailut -sivulla.

Syksyn 2015 liikuntapäivän palaute.

Syksyn 2014 liikuntapäivän palaute .